شرمنده می کند فرزند را ، دعای خیر مادر ، در کنج خانه ی سالمندان . . .دست پر مهر مادر تنها دستی است که اگر کوتاه از دنیا هم باشد ، از تمام دستها بلند تر است . . .مادر تنها کسی است که میتوان “ دوستت دارم ”هایش را باور کرد ، حتی اگر نگوید . . .

بانک اطلاعاتی شهرستان بیرجند
آرشیو مطالب
     

ردیف عنوان مطلب
1 1393/12/11  دوشنبه11 اسفندماه93
2 1393/12/14  پنجشنبه14 اسفندماه93
3 1393/12/13  چهارشنبه13 اسفندماه93
4 1393/12/12  سه شنبه12 اسفندماه93
5 1393/12/10  یکشنبه10 اسفندماه93
6 1393/12/09  شنبه9 اسفندماه93
7 1393/12/07  پنجشنبه7 اسفندماه93
8 1393/12/06  چهارشنبه6 اسفندماه93
9 1393/12/05  سه شنبه5 اسفندماه93
10 1393/12/04  دوشنبه4 اسفندماه93
11 1393/11/28  سه شنبه28 بهمن ماه93
12 1393/11/27  دوشنبه27 بهمن ماه93
13 1393/11/26  بهمن ماه 93
14 1393/11/25  شنبه25 بهمن ماه93
15 1393/11/21  سه شنبه21 بهمن ماه93
16 1393/11/20  دوشنبه20 بهمن ماه93
17 1393/11/19  یکشنبه19 بهمن ماه93
18 1393/11/18  شنبه18 بهمن ماه93
19 1393/11/15  چهارشنبه15 بهمن ماه93
20 1393/11/14  سه شنبه14 بهمن ماه93
21 1393/11/13  دوشنبه13 بهمن ماه93
22 1393/11/12  یکشنبه12 بهمن93
23 1393/11/11  شنبه 11 بهمن ماه93
24 1393/11/08  چهارشنبه8 بهمن ماه93
25 1393/11/07  سه شنبه7 بهمن ماه93
26 1393/11/06  دوشنبه6 بهمن ماه93
27 1393/11/05  یکشنبه5 دیماه93
28 1393/11/04  شنبه4 بهمن ماه93
29 1393/11/02  پنجشنبه2 بهمن ماه93
30 1393/11/01  چهارشنبه1 بهمن ماه93
31 1393/10/30  سه شنبه30 دیماه93
32 1393/10/29  دوشنبه29 دیماه93
33 1393/10/28  یکشنبه28 دیماه93
34 1393/10/27  شنبه27 دیماه93
35 1393/10/25  پنجشنبه25 دیماه93
36 1393/10/24  چهارشنبه24 دماه93
37 1393/10/23  سه شنبه23 دیماه93
38 1393/10/22  دوشنبه22 دیماه93
39 1393/10/21  یکشنبه21 دیماه93
40 1393/10/20  شنبه20 دیماه93
41 1393/10/18  پنجشنبه18 دیماه93
42 1393/10/17  چهارشنبه 18 دیماه93
43 1393/10/16  سه شنبه16 دیماه93
44 1393/10/15  دوشنبه15 دیماه93
45 1393/10/14  یکشنبه14 دیماه94
46 1393/10/13  دی93
47 1393/10/11  دی93
48 1393/10/10  دی93
49 1393/10/09  دی 93
50 1393/10/08  دی 93
51 1393/10/07  دی 93
52 1393/10/06  دی93
53 1393/10/04  دی 93
54 1393/10/03  دی 93
55 1393/10/01  دی93
56 1393/09/29  آذز 93
57 1393/09/27  آذر 93
58 1393/09/26  آذر 93
59 1393/09/25  اذر 93
60 1393/09/24  آذر 93
61 1393/09/23  یکشنبه 23 اذر ماه 93
62 1393/09/20  آذر 93
63 1393/09/19  آذر 93
64 1393/09/18  آذر 93
65 1393/09/17  آذر 93
66 1393/09/16  آذر 93
67 1393/09/15  آذر 93
68 1393/09/13  آذر 93
69 1393/09/12  آذر 93
70 1393/09/11  آذر93
71 1393/09/10  آذر 93
72 1393/09/09  آذر 93
73 1393/09/08  آذر 93
74 1393/09/06  آذر 93
75 1393/09/05  آذر 93
76 1393/09/05  آذر 93
77 1393/09/04  آذر 93
78 1393/09/03  آدر 93
79 1393/09/02  آذر 93
80 1393/09/01  آذر 93
81 1393/08/29  آبان 93
82 1393/08/28  آبان 93
83 1393/08/27  آبان 93
84 1393/08/26  آبان 93
85 1393/08/25  آبان 93
86 1393/08/24  آبان 93
87 1393/08/22  آبان 93
88 1393/08/21  آبان 93
89 1393/08/20  آبان 93
90 1393/08/19  آبان 93
91 1393/08/18  آبان93
92 1393/08/17  آبان 93
93 1393/08/15  آبان 93
94 1393/08/14  آبان 93
95 1393/08/08  آبان 93
96 1393/08/10  شنبه 10 آبان ماه 1393
97 1393/08/07  آبان 93
98 1393/08/06  آبان 93
99 1393/08/05  آبان 93
100 1393/08/04  آبان 93
101 1393/08/03  مهر93
102 1393/08/01  آبان 93
103 1393/07/30  مهر 93
104 1393/07/29  مهر 93
105 1393/07/28  مهر93
106 1393/07/27  مهر 93
107 1393/07/26  مهر 93
108 1393/07/24  مهر 93
109 1393/07/23  مهر 93
110 1393/07/22  مهر 93
111 1393/07/20  مهر 93
112 1393/07/19  مهر93
113 1393/07/17  مهر 93
114 1393/07/16  مهر 93
115 1393/07/15  مهر 93
116 1393/07/14  مهر 93
117 1393/07/12  شهریور 93
118 1393/07/10  شهریور 93
119 1393/07/09  شهریور 93
120 1393/07/08  شهریور 93
121 1393/07/07  شهریور 93
122 1393/07/06  شهریور 93
123 1393/07/05  شهریور 93
124 1393/07/03  شهریور 93
125 1393/07/02  چهارشنبه2 مهرماه93
126 1393/07/01  سه شنبه1 مهرماه93
127 1393/06/31  دوشنبه31 شهریورماه93
128 1393/06/30  یکشنبه30 شهریورماه93
129 1393/06/29  شنبه29 شهریورماه93
130 1393/06/27  پنجشنبه27 شهریورماه93
131 1393/06/26  شهریور 93
132 1393/06/26  شهریور 93
133 1393/06/26  چهارشنبه26 شهریورماه93
134 1393/06/25  شهریور 93
135 1393/06/24  دوشنبه24 شهریورماه93
136 1393/06/23  یکشنبه23 شهریور93
137 1393/06/22  شهریور 93
138 1393/06/20  پنجشنبه20 شهریورماه93
139 1393/06/19  چهارشنبه19 شهریور93
140 1393/06/18  سه شنبه18 شهریورماه93
141 1393/06/17  دوشنبه17 شهریورماه93
142 1393/06/16  شهریور 93
143 1393/06/15  شهریور 93
144 1393/06/13  شهریور 93
145 1393/06/12  شهریور 93
146 1393/06/11  شهریور 93
147 1393/06/10  شهریور93
148 1393/06/10  شهریور 93
149 1393/06/10  شهریورماه
150 1393/06/09  شهریور 93
151 1393/06/08  شهریور ماه 93
152 1393/06/06  پنجشنبه6 شهریورماه93
153 1393/06/03  دوشنبه3 شهریورماه93
154 1393/06/02  یکشنبه2 شهریورماه93
155 1393/06/01  شنبه1 شهریورماه93
156 1393/05/30  پنجشنبه30 مرداد93
157 1393/05/29  چهارشنبه29 مرداد93
158 1393/05/28  سه شنبه28 مرداد93
159 1393/05/27  دوشنبه27 مرداد93
160 1393/05/26  یکشنبه26 مردادماه93
161 1393/05/25  شنبه25 مرداد93
162 1393/05/23  پنجشنبه23 مرداد93
163 1393/05/22  چهارشنبه22 مرداد93
164 1393/05/21  سه شنبه21 مرداد93
165 1393/05/20  دوشنبه20 مرداد93
166 1393/05/19  یکشنبه19 مرداد93
167 1393/05/18  شنبه18 مرداد93
168 1393/05/16  پنجشنبه16 مرداد93
169 1393/05/15  چهارشنبه15 مرداد93
170 1393/05/14  سه شنبه14 مرداد93
171 1393/05/13  دوشنبه13 مرداد93
172 1393/05/12  یکشنبه12 مرداد93
173 1393/05/11  شنبه11 مرداد93
174 1393/05/05  یکشنبه5 مرداد1393
175 1393/05/04  شنبه 4 مرداد ماه 93
176 1393/05/04  شنبه 4 مرداد ماه 93
177 1393/05/02  پنجشنبه2 مردادماه93
178 1393/05/01  چهارشنبه1 مرداد1393
179 1393/04/31  سه شنبه31 تیرماه1393
180 1393/04/30  دوشنبه 30 تیرماه 93
181 1393/04/29  یکشنبه29 تیرماه93
182 1393/04/26  پنجشنبه26 تیرماه93
183 1393/04/25  چهارشنبه25 تیرماه93
184 1393/04/24  سه شنبه24 تیرماه93
185 1393/04/23  دوشنبه23 تیرماه93
186 1393/04/22  یکشنبه22 تیرماه93
187 1393/04/21  شنبه21 تیرماه93
188 1393/04/19  پنجشنبه19 تیرماه93
189 1393/04/18  چهارشنبه18 تیرماه93
190 1393/04/17  دوشنبه17 تیرماه93
191 1393/04/16  دوشنبه16 تیرماه93
192 1393/04/15  یکشنبه15 تیرماه93
193 1393/04/14  شنبه14 تیرماه93
194 1393/04/11  چهارشنبه11 تیرماه93
195 1393/04/10  سه شنبه 10 تیرماه93
196 1393/04/09  دوشنبه9 تیرماه93
197 1393/04/08  یکشنبه8 تیرماه93
198 1393/04/05  پنجشنبه 5 تیرماه 93
199 1393/04/04  چهارشنبه 4 تیر ماه 93
200 1393/04/03  سه شنبه 3 تیرماه93
201 1393/04/02  دو شنبه 2 تیرماه 93
202 1393/03/29  پنجشنبه29 خرداد93
203 1393/03/28  چهارشنبه28 خرداد93
204 1393/03/27  سه شنبه27 خرداد93
205 1393/03/26  دوشنبه26 خرداد93
206 1393/03/25  یکشنبه25 خردادماه93
207 1393/03/24  شنبه24 خردادماه93
208 1393/03/22  پنجشنبه22 خرداد93
209 1393/03/20  سه شنبه20 خرداد93
210 1393/03/19  دوشنبه19 خرداد93
211 1393/03/18  یکشنبه18 خرداد93
212 1393/03/17  شنبه17 خرداد93
213 1393/03/13  سه شنبه13 خرداد93
214 1393/03/12  دوشنبه12 خرداد93
215 1393/03/11  یکشنبه11 خرداد93
216 1393/03/10  شنبه10 خردادماه93
217 1393/03/08  پنجشنبه8 خرداد93
218 1393/03/07  چهارشنبه7 خرداد93
219 1393/03/05  دوشنبه 5 خردادماه93
220 1393/03/04  یکشنبه4 خرداد93
221 1393/03/03  شنبه3 خرداد93
222 1393/03/01  پنجشنبه1 خرداد93
223 1393/02/31  چهارشنبه31 اردیبهشت93
224 1393/02/30  سه شنبه30 اردیبهشت93
225 1393/02/28  یکشنبه28 اردیبهشت93
226 1393/02/27  شنبه27 اردیبهشت93
227 1393/02/25  پنجشنبه25 اردیبهشت93
228 1393/02/24  چهارشنبه24 اردیبهشت93
229 1393/02/22  دوشنبه22 اردیبهشت93
230 1393/02/21  یکشنبه21 اردیبهشت93
231 1393/02/18  پنجشنبه18 اردیبهشت93
232 1393/02/17  چهارشنبه17 اردیبهشت93
233 1393/02/16  سه شنبه16 اردیبهشت93
234 1393/02/15  دوشنبه15 اردیبهشت93
235 1393/02/14  یکشنبه14 اردیبشهت93
236 1393/02/13  شنبه13 اردیبهشت93
237 1393/02/11  پنجشنبه11 اردیبهشت93
238 1393/02/10  چهارشنبه10 اردیبهشت93
239 1393/02/09  سه شنبه9 اردیبهشت93
240 1393/02/08  دوشنبه8 اردیبهشت ماه93
241 1393/02/07  یکشنبه7 اردیبهشت93
242 1393/02/06  شنبه6 اردیبهشت ماه93
243 1393/02/04  پنجشنبه4 اردیبهشت93
244 1393/02/03  چهارشنبه3 اردیبهشت ماه92
245 1393/02/02  سه شنبه2 اردیبهشت 93
246 1393/02/01  دوشنبه1 اردیبهشت93
247 1393/01/31  یکشنبه31 فروردین93
248 1393/01/30  شنبه30 فروردین93
249 1393/01/29  شنبه 30 فروردین 93
250 1393/01/27  پنجشنبه28 فروردین 93
251 1393/01/27  چهار شنبه27 فروردین 93
252 1393/01/26  سه شنبه26 فروردین93
253 1393/01/25  دوشنبه25 فروردین93
254 1393/01/24  یکشنبه24 فروردین93
255 1393/01/23  شنبه23 فروردین93
256 1393/01/21  پنجشنبه21 فروردین93
257 1393/01/20  چهارشنبه20 فروردین93
258 1393/01/19  سه شنبه19 فروردین93
259 1393/01/18  دوشنبه18 فروردین 93
260 1393/01/17  یکشنبه17 فروردین93
261 1393/01/16  شنبه16 فروردین93
262 1392/12/26  سه شنبه26 اسفندماه92
263 1392/12/15  پنجشنبه15 اسفند ماه92
264 1392/11/29  چهارشنبه 30 بهمن92
265 1392/11/28  سه شنبه 29 بهمن92
266 1392/11/27  دوشنبه 28 بهمن92
267 1392/11/26  یکشنبه 27 بهمن92
268 1392/11/25  شنبه 26 بهمن92
269 1392/11/23  پنج شنبه 24 بهمن92
270 1392/11/23  چهارشنبه23 بهمن ماه92
271 1392/11/21  دوشنبه21 بهمن ماه92
272 1392/11/19  یکشنبه 20 بهمن92
273 1392/11/18  شنبه19 بهمن92
274 1392/11/16  پنج شنبه 17 بهمن ماه 92
275 1392/11/15  چهار شنبه 16 بهمن ماه 92
276 1392/11/14  سه شنبه 15 بهمن ماه 92
277 1392/11/12  دوشنبه 14 بهمن ماه 92
278 1392/11/12  یکشنبه 13 بهمن ماه 92
279 1392/11/12  شنبه12 بهمن ماه92
280 1392/11/09  پنج شنبه 10 بهمن ماه92
281 1392/11/09  چهارشنبه9 بهمن ماه92
282 1392/11/08  سه شنبه8 بهمن ماه92
283 1392/11/06  دوشنبه 7 بهمن ماه92
284 1392/11/05  یکشنبه 6 بهمن ماه92
285 1392/11/04  شنبه 5 بهمن ماه92
286 1392/11/03  پنجشنبه3 بهمن ماه92
287 1392/11/02  چهارشنبه2 بهمن ماه92
288 1392/11/01  سه شنبه2 بهمن ماه92
289 1392/10/30  دوشنبه30 دیماه92
290 1392/10/28  شنبه28 دیماه92
291 1392/10/26  پنجشنبه26 دیماه92
292 1392/10/25  سه شنبه25 دیماه92
293 1392/10/24  سه شنبه24 دیماه92
294 1392/10/23  دوشنبه23 دیماه92
295 1392/10/22  یکشنبه22 دیماه92
296 1392/10/21  شنبه21 دیماه92
297 1392/10/19  پنج شنبه19 دیماه92
298 1392/10/18  چهارشنبه18 دیماه92
299 1392/10/17  سه شنبه17 دیماه92
300 1392/10/16  دوشنبه16 دیماه92
301 1392/10/15  یکشنبه15 دیماه92
302 1392/10/14  شنبه14 دیماه92
303 1392/10/09  دوشنبه9 دیماه1392
304 1392/10/07  شنبه7 دیماه92
305 1392/10/05  پنجشنبه5 دیماه92
306 1392/10/04  چهارشنبه4 دیماه92
307 1392/10/03  سه شنبه3 دیماه92
308 1392/10/01  یکشنبه1 دیماه 1392
309 1392/09/30  شنبه30 آذرماه92
310 1392/09/27  چهارشنبه27 آذرماه92
311 1392/09/26  سه شنبه26 آذرماه92
312 1392/09/25  دوشنبه25 آذرماه92
313 1392/09/24  یکشنبه24 آذرماه92
314 1392/09/23  شنبه23 آذرماه92
315 1392/09/21  پنجشنبه21 آذرماه92
316 1392/09/20  چهارشنبه20 آذرماه92
317 1392/09/19  سه شنبه19 آذرماه92
318 1392/09/18  دوشنبه18 آذرماه92
319 1392/09/17  یکشنبه17 آذرماه92
320 1392/09/16  شنبه16 آذرماه92
321 1392/09/13  چهارشنبه13 آذرماه92
322 1392/09/12  سه شنبه12 آذرماه92
323 1392/09/11  دوشنبه11 آذرماه92
324 1392/09/10  یکشنبه10 آذرماه92
325 1392/09/09  شنبه9 آذرماه92
326 1392/09/06  چهارشنبه6 آذرماه92
327 1392/09/05  سه شنبه5 آذرماه92
328 1392/09/04  دوشنبه4 آذرماه92
329 1392/09/03  یکشنبه3 آذرماه92
330 1392/09/02  شنبه2 آذرماه92
331 1392/08/30  پنجشنبه30 آبانماه92
332 1392/08/29  چهارشنبه29 آبانماه92
333 1392/08/28  سه شنبه28 آبانماه92
334 1392/08/27  دوشنبه27 آبانماه92
335 1392/08/26  یکشنبه26 آبانماه92
336 1392/08/25  شنبه25 آبانماه92
337 1392/08/20  دوشنبه20 آبانماه92
338 1392/08/19  یکشنبه19 آبانماه92
339 1392/08/18  شنبه18 آبانماه92
340 1392/08/16  پنجشنبه16 آبانماه92
341 1392/08/15  چهارشنبه15 آبانماه92
342 1392/08/14  سه شنبه14 آبانماه92
343 1392/08/13  دوشنبه13 آبانماه92
344 1392/08/12  یکشنبه12 آبانماه92
345 1392/08/11  شنبه11 آبانماه92
346 1392/08/09  پنجشنبه9 آبانماه92
347 1392/08/07  سه شنبه7 آبان ماه92
348 1392/08/06  دوشنبه6 آبانماه92
349 1392/08/05  یکشنبه5 آبان ماه92
350 1392/08/04  شنبه4 آبان92
351 1392/08/01  چهارشنبه1 آبان92
352 1392/07/30  30 مهرماه92
353 1392/07/29  دوشنبه29 مهرماه92
354 1392/07/28  یکشنبه28 مهرماه92
355 1392/07/27  شنبه27 مهرماه92
356 1392/07/25  پنجشنبه25مهرماه92
357 1392/07/23  سه شنبه23مهرماه92
358 1392/07/22  دوشنبه22 مهرماه92
359 1392/07/21  یکشنبه21مهرماه92
360 1392/07/20  شنبه20 مهرماه92
361 1392/07/18  پنجشنبه18 مهرماه92
362 1392/07/17  چهارشنبه17 مهرماه92
363 1392/07/16  سه شنبه16 مهرماه92
364 1392/07/15  دوشنبه15 مهرماه92
365 1392/07/14  یکشنبه14 مهرماه92
366 1392/07/13  شنبه13 مهر92
367 1392/07/11  پنجشنبه11 مهرماه92
368 1392/07/10  چهارشنبه10 مهرماه92
369 1392/07/09  سه شنبه9 مهرماه92
370 1392/07/08  دوشنبه8 مهرماه92
371 1392/07/07  یکشنبه7 مهرماه92
372 1392/07/06  شنبه6 مهرماه92
373 1392/07/04  پنجشنبه4 مهرماه92
374 1392/07/03  چهارشنبه3 مهرماه92
375 1392/07/02  سه شنبه2 مهر92
376 1392/07/01  دوشنبه1 مهرماه92
377 1392/06/31  یکشنبه31 شهریورماه92
378 1392/06/30  شنبه30 شهریورماه92
379 1392/06/28  پنجشنبه28 شهریورماه92
380 1392/06/27  چهارشنبه27 شهریورماه92
381 1392/06/26  سه شنبه26 شهریورماه92
382 1392/06/25  دوشنبه25 شهریورماه92
383 1392/06/24  یکشنبه24 شهریورماه92
384 1392/06/20  چهارشنبه20 شهریورماه92
385 1392/06/19  سه شنبه 19 شهریورماه92
386 1392/06/18  دوشنبه18 شهریورماه92
387 1392/06/16  شنبه16 شهریورماه92
388 1392/06/14  پنجشنبه14 شهریورماه92
389 1392/06/13  چهارشنبه13 شهریور92
390 1392/06/12  سه شنبه12 شهریورماه92
391 1392/06/10  یکشنبه10 شهریورماه92
392 1392/06/09  شنبه9 شهریورماخ92
393 1392/06/07  پنجشنبه7 شهریورماه92
394 1392/06/02  شنبه2 شهریورماه92
395 1392/05/31  پنجشنبه31 مردادماه92
396 1392/05/30  چهارشنبه30 مردادماه92
397 1392/05/29  سه شنبه29 مردادماه92
398 1392/05/28  دوشنبه28 مردادماه92
399 1392/05/27  یکشنبه27 مردادماه92
400 1392/05/26  شنبه27 مردادماه92
401 1392/05/24  پنجشنبه24 مردادماه92
402 1392/05/23  چهارشنبه23 مردادماه92
403 1392/05/22  سه شنبه22 مرداد92
404 1392/05/21  دوشنبه21 مردادماه92
405 1392/05/20  یکشنبه20 مردادماه92
406 1392/05/17  پنجشنبه17 مردادماه92
407 1392/05/16  چهارشنبه16 مردادماه92
408 1392/05/15  سه شنبه15 مردادماه92
409 1392/05/14  دوشنبه14 مردادماه92
410 1392/05/13  یکشنبه13 مردادماه92
411 1392/05/12  شنبه12 مرداد92
412 1392/05/10  پنجشنبه10 مردادماه92
413 1392/05/09  چهارشنبه9مرداد92
414 1392/05/07  دوشنبه7 مردادماه92
415 1392/05/06  یکشنبه6 مردادماه92
416 1392/05/05  شنبه5 مرداد92
417 1392/05/03  پنجشنبه3 مردادماه92
418 1392/05/02  چهارشنبه2 مردادماه92
419 1392/05/01  سه شنبه1 مرداد92
420 1392/04/31  دوشنبه31 تیرماه92
421 1392/04/30  یکشنبه30 تیرماه92
422 1392/04/29  شنبه29 تیرماه92
423 1392/04/27  پنجشنبه27 تیرماه92
424 1392/04/26  چهارشنبه26 تیرماه92
425 1392/04/25  سه شنبه25 تیرماه92
426 1392/04/24  دوشنبه24 تیرماه92
427 1392/04/23  یکشنبه23 تیرماه92
428 1392/04/22  شنبه22 تیرماه92
429 1392/04/20  پنجشنبه20 تیر92
430 1392/04/19  چهارشنبه19 تیر92
431 1392/04/13  پنجشنبه13 تیرماه92
432 1392/04/12  چهارشنبه12 تیر92
433 1392/04/11  سه شنبه11 تیر92
434 1392/04/09  یکشنبه9 تیر92
435 1392/04/08  شنبه8 تیر92
436 1392/04/05  چهارشنبه5 تیرماه92
437 1392/04/04  سه شنبه4 تیر92
438 1392/04/02  یکشنبه2 تیرماه92
439 1392/04/01  شنبه1 تیر92
440 1392/03/30  پنجشنبه30 خرداد92
441 1392/03/29  چهارشنبه29 خرداد92
442 1392/03/28  سه شنبه28 خرداد92
443 1392/03/27  دوشنبه27 خرداد92
444 1392/03/26  یکشنبه26 خرداد92
445 1392/03/25  شنبه25 خرداد92
446 1392/03/23  پنجشنبه23 خرداد92
447 1392/03/22  چهارشنبه22 خرداد92
448 1392/03/21  سه شنبه21 خرداد92
449 1392/03/20  دوشنبه20 خرداد92
450 1392/03/19  یکشنبه19 خرداد92
451 1392/03/18  شنبه18 خرداد92
452 1392/03/16  پنج شنبه16 خرداد92
453 1392/03/13  دوشنبه13 خرداد92
454 1392/03/09  پنج شنبه 9 خرداد92
455 1392/03/08  چهار شنبه8 خرداد92
456 1392/03/07  سه شنبه7 خرداد92
457 1392/03/06  دوشنبه6 خرداد921
458 1392/03/05  یکشنبه5 خرداد92
459 1392/03/04  شنبه4 خرداد92
460 1392/03/02  پنج شنبه2 خرداد92
461 1392/03/01  چهارشنبه1 خرداد92
462 1392/02/31  سه شنبه31 اردیبهشت92
463 1392/02/30  دوشنبه30 اردیبهشت92
464 1392/02/29  یکشنبه29 اردیبهشت92
465 1392/02/28  شنبه28 اردیبهشت92
466 1392/02/26  پنج شنبه26 اردیبهشت92
467 1392/02/25  چهارشنبه25 اردیبهشت92
468 1392/02/24  سه شنبه24 اردیبهشت92
469 1392/02/23  دوشنبه23 اردیبهشت92
470 1392/02/22  یکشنبه22 اردیبهشت92
471 1392/02/21  شنبه21 اردیبهشت92
472 1392/02/19  پنجشنبه19 اردیبهشت92
473 1392/02/18  چهارشنبه18 اردیبهشت92
474 1392/02/17  سه شنبه17 اردیبهشت92
475 1392/02/16  دوشنبه16 اردیبهشت ماه92
476 1392/02/15  یکشنبه15 اردیبهشت92
477 1392/02/14  شنبه14 اردیبهشت92
478 1392/02/12  پنجشنبه12 اردیبهشت92
479 1392/02/11  چهارشنبه11 اردیبهشت92
480 1392/02/10  سه شنبه10 اردیبهشت92
481 1392/02/09  دوشنبه9 اردیبهشت92
482 1392/02/08  یکشنبه8 اردیبهشت92
483 1392/02/07  شنبه7 اردیبهشت92
484 1392/02/05  پنجشنبه5 اردیبهشت92
485 1392/02/03  سه شنبه3 اردیبهشت ماه92
486 1392/02/02  دوشنبه2 فروردین92
487 1392/02/01  یکشنبه1 اردیبهشت ماه92
488 1392/01/31  شنبه31 فروردین92
489 1392/01/29  پنج شنبه29 فروردین92
490 1392/01/28  چهارشنبه28فروردین92
491 1392/01/27  سه شنبه27 فروردین92
492 1392/01/26  دوشنبه26 فروردین92
493 1392/01/24  شنبه24 فروردین92
494 1392/01/22  پنجشنبه22 فروردین92
495 1392/01/21  چهارشنبه21 فروردین92
496 1392/01/20  20 فروردین1392
497 1392/01/19  دوشنبه19 فروردین92
498 1392/01/17  شنبه17 فروردین92
499 1392/01/15  پنجشنبه15 فروردین92
500 1392/01/14  چهارشنبه14 فروردین92
501 1391/12/28  دوشنبه28 اسفند91
502 1391/12/27  یکشنبه27 اسفندماه91
503 1391/12/26  شنبه25 اسفند91
504 1391/12/24  پنج شنبه24 اسفند91
505 1391/12/23  چهارشنبه23 اسفند91
506 1391/12/22  سه شنبه22 اسفند91
507 1391/12/21  یکشنبه21 اسفند91
508 1391/12/16  چهارشنبه16 اسفندماه91
509 1391/12/15  سه شنبه15 اسفند91
510 1391/12/14  دوشنبه14 اسفندماه91
511 1391/12/13  یکشنبه13 اسفند91
512 1391/12/08  سه شنبه8 اسفندماه91
513 1391/12/07  دوشنبه7 اسفندماه91
514 1391/12/06  یکشنبه6 اسفند91
515 1391/12/05  شنبه5 اسفندماه91
516 1391/12/03  پنجشنبه3 اسفندماه91
517 1391/12/02  چهارشنبه2 اسفند91
518 1391/12/01  سه شنبه1 اسفندماه91
519 1391/11/30  دوشنبه30 بهمن91
520 1391/11/29  یکشنبه29 بهمن91
521 1391/11/28  شنبه28 بهمن ماه91
522 1391/11/24  چهارشنبه25 بهمن91
523 1391/11/23  سه شنبه 24 بهمن91
524 1391/11/22  دوشنبه23 بهمن91
525 1391/11/21  شنبه21 بهمن91
526 1391/11/19  پنج شنبه19 بهمن91
527 1391/11/18  چهارشنبه18 بهمن ماه91
528 1391/11/17  سه شنبه17 بهمن91
529 1391/11/16  دوشنبه16 بهمن91
530 1391/11/15  یکشنبه15 بهمن ماه91
531 1391/11/14  شنبه14 بهمن91
532 1391/11/12  پنجشنبه12 بهمن ماه91
533 1391/11/11  چهارشنبه11 بهمن91
534 1391/11/09  دوشنبه9 بهمن ماه91
535 1391/11/08  یکشنبه8 بهمن ماه91
536 1391/11/07  شنبه7 بهمن ماه91
537 1391/11/05  پنج شنبه5 بهمن ماه91
538 1391/11/04  چهارشنبه4بهمن ماه91
539 1391/11/03  سه شنبه3 بهمن ماه91
540 1391/11/02  دوشنبه2 بهمن ماه91
541 1391/11/01  یکشنبه1 بهمن ماه91
542 1391/10/30  شنبه30 دیماه91
543 1391/10/28  پنجشنبه28 دیماه91
544 1391/10/27  چهارشنبه27 دی ماه91
545 1391/10/26  سه شنبه26 دیماه91
546 1391/10/25  دوشنبه25 دیماه91
547 1391/10/24  یکشنبه24 دیماه91
548 1391/10/21  پنجشنبه21 دیماه91
549 1391/10/20  چهارشنبه20 دیماه1391
550 1391/10/19  سه شنبه19 دیماه91
551 1391/10/18  دوشنبه18 دیماه91
552 1391/10/17  یکشنبه17 دیماه91
553 1391/10/16  شنبه16 دی ماه91
554 1391/10/12  سه شنبه12 دی91
555 1391/10/11  دوشنبه11 دیماه91
556 1391/10/10  یکشنبه10 دی 91
557 1391/10/09  شنبه9 دی 1391
558 1391/10/07  پنجشنبه7 دیماه91
559 1391/10/06  چهارشنبه6 دی ماه91
560 1391/10/05  سه شنبه5 دی 91
561 1391/10/04  دوشنبه4 دیماه91
562 1391/10/03  یکشنبه3 دیماه91
563 1391/10/02  یکشنبه2 دیماه1391
564 1391/09/30  پنجشنبه30 آذرماه91
565 1391/09/29  چهارشنبه29 آذرماه91
566 1391/09/28  سه شنبه28 آذرماه91
567 1391/09/27  دوشنبه27 آذرماه91
568 1391/09/26  یکشنبه26 آذرماه91
569 1391/09/25  شنبه25 آذرماعه91
570 1391/09/23  پنجشنبه23 آذرماه91
571 1391/09/22  چهارشنبه22 آذرماه91
572 1391/09/21  سه شنبه21 آذرماه91
573 1391/09/20  دوشنبه20 آذرماه91
574 1391/09/19  یکشنبه19 آذرماه91
575 1391/09/18  شنبه18 آذرماه91
576 1391/09/16  پنجشنبه16 آذرماه91
577 1391/09/15  چهارشنبه15 آذر91
578 1391/09/14  سه شنبه14 آذرماه91
579 1391/09/13  دوشنبه13 آذرماه91
580 1391/09/12  یکشنبه 12 آذرماه91
581 1391/09/11  شنبه11 آذرماه91
582 1391/09/09  پنجشنبه9 آذرماه91
583 1391/09/08  چهارشنبه8 آذرماه91
584 1391/09/07  سه شنبه7 آذرماه91
585 1391/09/06  دوشنبه6 آذرماه91
586 1391/09/02  پنج شنبه2 آذر91
587 1391/09/01  چهار شنبه 1 آذر 1391
588 1391/08/30  سه شنبه 30 آبان 1391
589 1391/08/29  دوشنبه 29 آبان 1391
590 1391/08/28  یک شنبه 28 آبان 1391
591 1391/08/27  شنبه27 آبان91
592 1391/08/25  پنج شنبه 25 آبان 1391
593 1391/08/24  چهار شنبه 24 آبان 1391
594 1391/08/23  سه شنبه23 آبان91
595 1391/08/21  یک شنبه 21 آبان 1391
596 1391/08/20  شنبه20 آبان 91
597 1391/08/18  پنج شنبه 18 آبان 1391
598 1391/08/17  چهارشنبه 17 آبان 1391
599 1391/08/16  سه شنبه 16 آبان 1391
600 1391/08/15  دوشنبه 15 آبان 1391
601 1391/08/14  یکشنبه14 آبان91
602 1391/08/11  پنج شنبه 11 آبان 1391
603 1391/08/10  چهار شنبه 10 آبان 1391
604 1391/08/09  سه شنبه 9 آبان 1391
605 1391/08/07  یک شنبه 7 آبان 1391
606 1391/08/06  شنبه 6 آبان 1391
607 1391/08/04  پنج شنبه 4 آبان 1391
608 1391/08/03  چهار شنبه 3 آبان 1391
609 1391/08/02  سه شنبه 2 آبان 1391
610 1391/08/01  دوشنبه 1 آبان 1391
611 1391/07/30  یک شنبه 30 مهر 1391
612 1391/07/29  شنبه 29 مهر 1391
613 1391/07/27  پنج شنبه 27 مهر 1391
614 1391/07/26  چهار شنبه 26 مهر 1391
615 1391/07/25  سه شنبه 25 مهر 1391
616 1391/07/24  دوشنبه 24 مهر 1391
617 1391/07/23  یک شنبه 23 مهر 1391
618 1391/07/22  شنبه 22 مهر 1391
619 1391/07/20  پنج شنبه 20 مهر 1391
620 1391/07/18  سه شنبه 18 مهر 1391
621 1391/07/17  دو شنبه 17 مهر 1391
622 1391/07/16  یک شنبه 16 مهر 1391
623 1391/07/15  شنبه 15 مهر 1391
624 1391/07/13  پنج شنبه 13 مهر 1391
625 1391/07/12  چهار شنبه 12 مهر 1391
626 1391/07/11  سه شنبه 11 مهر 1391
627 1391/07/10  دوشنبه 10 مهر 1391
628 1391/07/09  یک شنبه 9 مهر 1391
629 1391/07/08  شنبه 8 مهر 1391
630 1391/07/06  پنج شنبه 6 مهر 1391
631 1391/07/05  چهار شنبه 5 مهر 1391
632 1391/07/04  سه شنبه 4 مهر 1391
633 1391/07/03  دوشنبه 3 مهر 1391
634 1391/07/02  یک شنبه 2 مهر 1391
635 1391/07/01  شنبه 1 مهر 1391
636 1391/06/30  پنج شنبه 30 شهریور 1391
637 1391/06/29  چهار شنبه 29 شهریور 1391
638 1391/06/28  سه شنبه 28 شهریور 1391
639 1391/06/27  دوشنبه 27 شهریور 1391
640 1391/06/26  یک شنبه 26 شهریور 1391
641 1391/06/25  شنبه 25 شهریور 1391
642 1391/06/23  پنج شنبه 23 شهریور 1391
643 1391/06/21  سه شنبه 21 شهریور 1391
644 1391/06/20  دوشنبه 20 شهریور 1391
645 1391/06/19  یکشنبه 19 شهریور 1391
646 1391/06/18  شنبه 18 شهریور 1391
647 1391/06/16  پنجشنبه 16 شهریور 1391
648 1391/06/15  چهار شنبه 15 شهریور 1391
649 1391/06/14  سه شنبه 14 شهریور 1391
650 1391/06/13  دوشنبه13 شهریور1391
651 1391/06/12  یک شنبه 12 شهریور 1391
652 1391/06/11  شنبه11 شهریور91
653 1391/06/07  سه شنبه 7 شهریور 1391
654 1391/06/06  دو شنبه 6 شهریور 1391
655 1391/06/05  یک شنبه 5 شهریور 1391
656 1391/06/04  شنبه 4 شهریور 1391
657 1391/06/02  پنج شنبه 2 شهریور 1391
658 1391/06/01  چهارشنبه 1 شهریور 1391
659 1391/05/31  سه شنبه 31 مرداد 1391
660 1391/05/28  شنبه28 مرداد1391
661 1391/05/26  چهارشنبه26 مرداد1391
662 1391/05/25  چهارشنبه25 مرداد1391
663 1391/05/24  سه شنبه24 مرداد1391
664 1391/05/23  دوشنبه23 مرداد1391
665 1391/05/22  یکشنبه22 مرداد91
666 1391/05/21  شنبه 21 مرداد 1391
667 1391/05/18  چهارشنبه 18 مرداد 1391
668 1391/05/17  سه شنبه 17 مرداد 1391
669 1391/05/16  دوشنبه 16 مرداد 1391
670 1391/05/15  یکشنبه 15 مرداد 1391
671 1391/05/14  شنبه 14 مرداد 1391
672 1391/05/12  پنجشنبه 12 مرداد 1391
673 1391/05/10  سه شنبه 10 مرداد 1391
674 1391/05/09  دوشنبه 09 مرداد 1391
675 1391/05/08  یکشنبه 08 مرداد 1391
676 1391/05/07  شنبه 07 مرداد 1391
677 1391/05/05  پنجشنبه 05 مرداد 1391
678 1391/05/04  چهارشنبه 04 مرداد 1391
679 1391/05/03  سه شنبه 03 مرداد 1391
680 1391/05/01  یکشنبه 01 مرداد 1391
681 1391/04/31  شنبه 31 تیر 1391
682 1391/04/29  پنجشنبه 29 تیر 1391
683 1391/04/28  چهارشنبه 28 تیر 1391
684 1391/04/27  سه شنبه 27 تیر 1391
685 1391/04/26  دوشنبه 26 تیر 1391
686 1391/04/25  یکشنبه 25 تیر 1391
687 1391/04/24  شنبه 24 تیر 1391
688 1391/04/22  پنجشنبه 22 تیر 1391
689 1391/04/21  چهارشنبه 21 تیر 1391
690 1391/04/20  سه شنبه 20 تیر 1391
691 1391/04/19  دوشنبه 19 تیر 1391
692 1391/04/18  یکشنبه 18 تیر 1391
693 1391/04/17  شنبه 17 تیر 1391
694 1391/04/14  چهارشنبه 14 تیر 1391
695 1391/04/13  سه شنبه 13 تیر 1391
696 1391/04/12  دوشنبه 12 تیر 1391
697 1391/04/11  یکشنبه 11 تیر 1391
698 1391/04/10  شنبه 10 تیر 1391
699 1391/04/05  دوشنبه 05 تیر 1391
700 1391/04/04  یکشنبه 04 تیر 1391
701 1391/04/03  شنبه 03 تیر 1391
702 1391/03/31  چهارشنبه 31 خرداد 1391
703 1391/03/30  سه شنبه 30 خرداد 1391
704 1391/03/27  شنبه 27 خرداد 1391
705 1391/03/24  چهارشنبه 24 خرداد 1391
706 1391/03/24  چهارشنبه 24 خرداد 1391
707 1391/03/23  سه شنبه 23 خرداد 1391
708 1391/03/23  سه شنبه 23 خرداد 1391
709 1391/03/22  دوشنبه 22 خرداد 1391
710 1391/03/21  یکشنبه 21 خرداد 1391
711 1391/03/20  شنبه 20 خرداد 1391
712 1391/03/19  جمعه 19 خرداد 1391
713 1391/03/04  پنجشنبه 04 خرداد 1391
714 1391/03/02  سه شنبه 02 خرداد 1391
715 1391/03/01  دوشنبه 01 خرداد 1391
716 1391/02/31  یکشنبه 31 اردیبهشت 1391
717 1391/02/31  یکشنبه 31 اردیبهشت 1391
718 1391/02/30  شنبه 30 اردیبهشت 1391
719 1391/02/29  جمعه 29 اردیبهشت 1391
720 1391/02/27  چهارشنبه 27 اردیبهشت 1391
721 1391/02/26  سه شنبه 26 اردیبهشت 1391
722 1391/02/25  دوشنبه 25 اردیبهشت 1391
723 1391/02/25  دوشنبه 25 اردیبهشت 1391
724 1391/02/24  یکشنبه 24 اردیبهشت 1391
725 1391/02/23  شنبه 23 اردیبهشت 1391
726 1391/02/21  پنجشنبه 21 اردیبهشت 1391
727 1391/02/20  چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391
728 1391/02/19  سه شنبه 19 اردیبهشت 1391
729 1391/02/18  دوشنبه 18 اردیبهشت 1391
730 1391/02/16  شنبه 16 اردیبهشت 1391
731 1391/02/14  پنجشنبه 14 اردیبهشت 1391
732 1391/02/13  چهارشنبه 13 اردیبهشت 1391
733 1391/02/12  سه شنبه 12 اردیبهشت 1391
734 1391/02/11  دوشنبه 11 اردیبهشت 1391
735 1391/02/10  یکشنبه 10 اردیبهشت 1391
736 1391/02/05  سه شنبه 05 اردیبهشت 1391
737 1391/02/04  دوشنبه 04 اردیبهشت 1391
738 1391/02/03  یکشنبه 03 اردیبهشت 1391
739 1391/01/30  چهارشنبه 30 فروردین 1391
740 1391/01/29  سه شنبه 29 فروردین 1391
741 1391/01/28  دوشنبه 28 فروردین 1391
742 1391/01/27  یکشنبه 27 فروردین 1391
743 1391/01/24  پنج شنبه 24 فروردین 1391
744 1391/01/23  چهارشنبه 23 فروردین 1391
745 1391/01/22  سه شنبه 22 فروردین 1391
746 1391/01/21  دوشنبه 21 فروردین 1391
747 1391/01/20  یکشنبه 20 فروردین 1391
748 1391/01/18  جمعه 18 فروردین 1391
749 1391/01/18  جمعه 18 فروردین 1391
750 1391/01/17  پنجشنبه 17 فروردین 1391
751 1391/01/16  چهارشنبه 16 فروردین 1391
752 1391/01/15  سه شنبه 15 فروردین 1391
753 1391/01/14  دوشنبه 14 فروردین 1391
754 1390/12/27  شنبه 27 اسفند 1390
755 1390/12/26  جمعه 26 اسفند 1390
756 1390/12/23  سه شنبه 23 اسفند 1390
757 1390/12/22  دوشنبه 22 اسفند 1390
758 1390/12/20  شنبه 20 اسفند 1390
759 1390/12/18  پنجشنبه 18 اسفند 1390
760 1390/12/17  چهارشنبه 17 اسفند 1390
761 1390/12/15  دوشنبه 15 اسفند 1390
762 1390/12/14  یکشنبه 14 اسفند 1390
763 1390/12/13  شنبه 13 اسفند 1390
764 1390/12/13  شنبه 13 اسفند 1390
765 1390/12/11  پنجشنبه 11 اسفند 1390
766 1390/12/10  چهارشنبه 10 اسفند 1390
767 1390/12/09  سه شنبه 09 اسفند 1390
768 1390/12/08  دوشنبه 08 اسفند 1390
769 1390/12/06  شنبه 06 اسفند 1390
770 1390/12/04  پنجشنبه 04 اسفند 1390
771 1390/12/03  چهارشنبه 03 اسفند 1390
772 1390/12/02  سه شنبه 02 اسفند 1390
773 1390/12/01  دوشنبه 01 اسفند 1390
774 1390/11/27  پنجشنبه 27 بهمن 1390
775 1390/11/26  چهارشنبه 26 بهمن 1390
776 1390/11/23  یکشنبه 23 بهمن 1390
777 1390/11/20  پنج شنبه 20 بهمن 1390
778 1390/11/18  سه شنبه 18 بهمن 1390
779 1390/11/16  یکشنبه 16 بهمن 1390
780 1390/11/15  شنبه 15 بهمن 1390
781 1390/11/13  پنجشنبه 13 بهمن 1390
782 1390/11/12  چهارشنبه 12 بهمن 1390
783 1390/11/11  سه شنبه 11 بهمن 1390
784 1390/11/10  دوشنبه 10 بهمن 1390
785 1390/11/09  یکشنبه 09 بهمن 1390
786 1390/11/08  شنبه 08 بهمن 1390
787 1390/11/06  پنجشنبه 06 بهمن 1390
788 1390/11/05  چهارشنبه 05 بهمن 1390
789 1390/11/01  شنبه 01 بهمن 1390
790 1390/10/28  دوشنبه 26 دی 1390
791 1390/10/28  چهارشنبه 28 دی 1390
792 1390/10/27  سه شنبه 27 دی 1390
793 1390/10/25  یکشنبه 25 دی 1390
794 1390/10/22  پنجشنبه 22 دی 1390
795 1390/10/19  دوشنبه 19 دی 1390
796 1390/10/15  پنجشنبه 15 دی 1390
797 1390/10/14  چهارشنبه 14 دی 1390
798 1390/10/13  سه شنبه 13 دی 1390
799 1390/10/11  یکشنبه 11 دی 1390
800 1390/10/10  شنبه 10 دی 1390
801 1390/10/08  پنجشنبه 08 دی 1390
802 1390/10/07  چهارشنبه 07 دی 1390
803 1390/10/06  سه شنبه 06 دی 1390
804 1390/10/05  یکشنبه 04 دی 1390
805 1390/10/04  یکشنبه 04 دی 1390
806 1390/10/03  شنبه 03 دی 1390
807 1390/10/01  پنجشنبه 01 دی 1390
808 1390/09/29  سه شنبه 29 آذر 1390
809 1390/09/28  دوشنبه 28 آذر 1390
810 1390/09/27  یکشنبه 27 آذر 1390
811 1390/09/26  شنبه 26 آذر 1390
812 1390/09/24  پنجشنبه 24 آذر 1390
813 1390/09/23  چهارشنبه 23 آذر 1390
814 1390/09/22  سه شنبه 22 آذر 1390
815 1390/09/21  دوشنبه 21 آذر 1390
816 1390/09/20  یکشنبه 20 آذر 1390
817 1390/09/19  شنبه 19 آذر 1390
818 1390/09/09  چهارشنبه 09 آذر 1390
819 1390/09/08  سه شنبه 08 آذر 1390
820 1390/09/07  دوشنبه 07 آذر 1390
821 1390/09/06  یکشنبه 06 آذر 1390
822 1390/09/03  پنجشنبه 03 آذر 1390
823 1390/09/02  چهارشنبه 02 آذر 1390
824 1390/09/01  سه شنبه 01 آذر 1390
825 1390/08/30  دوشنبه 30 آبان 1390
826 1390/08/29  یکشنبه 29 آبان 1390
827 1390/08/28  شنبه 28 آبان 1390
828 1390/08/26  پنجشنبه 26 آبان 1390
829 1390/08/25  چهارشنبه 25 آبان 1390
830 1390/08/23  دوشنبه 23 آبان 1390
831 1390/08/22  یکشنبه 22 آبان 1390
832 1390/08/21  شنبه 21 آبان 1390
833 1390/08/19  پنجشنبه 19 آبان 1390
834 1390/08/18  چهارشنبه 18 آبان 1390
835 1390/08/17  سه شنبه 17 آبان 1390
836 1390/08/15  یک شنبه 15 آبان 1390
837 1390/08/14  شنبه 14 آبان 1390
838 1390/08/04  چهارشنبه 04 آبان 1390
839 1390/08/03  سه شنبه 03 آبان 1390
840 1390/08/02  دوشنبه 02 آبان 1390
841 1390/08/01  یکشنبه 01 آبان 1390
842 1390/07/30  شنبه 30 مهر 1390
843 1390/07/28  پنجشنبه 28 مهر 1390
844 1390/07/27  چهار شنبه 27 مهر 1390
845 1390/07/25  دوشنبه 25 مهر 1390
846 1390/07/24  یکشنبه 24 مهر 1390
847 1390/07/23  شنبه 23 مهر 1390
848 1390/07/20  چهارشنبه 20 مهر 1390
849 1390/07/19  سه شنبه 19 مهر 1390
850 1390/07/18  دوشنبه 18 مهر 1390
851 1390/07/17  یکشنبه 17 مهر 1390
852 1390/07/16  شنبه 16 مهر 1390
853 1390/07/14  پنجشنبه 14 مهر 1390
854 1390/07/13  چهارشنبه 13 مهر 1390
855 1390/07/12  سه شنبه 12 مهر 1390
856 1390/07/11  شنبه 09 مهر 1390
857 1390/07/11  دوشنبه 11 مهر 1390
858 1390/07/10  یکشنبه10 مهر 1390
859 1390/07/07  پنجشنبه 07 مهر 1390
860 1390/07/06  چهارشنبه 06 مهر 1390
861 1390/07/05  سه شنبه 05 مهر 1390
862 1390/07/04  دوشنبه 04 مهر 1390
863 1390/07/03  یکشنبه 03 مهر 1390
864 1390/06/31  پنجشنبه 31 شهریور 1390
865 1390/06/30  چهارشنبه 30 شهریور 1390
866 1390/06/29  سه شنبه 29 شهریور 1390
867 1390/06/28  دوشنبه 28 شهریور 1390
868 1390/06/27  یکشنبه 27 شهریور 1390
869 1390/06/26  چهارشنبه 24 شهریور 1390
870 1390/06/26  شنبه 26 شهریور 1390
871 1390/06/23  چهارشنبه 23 شهریور 1390
872 1390/06/22  سه شنبه 22 شهریور 1390
873 1390/06/21  دوشنبه 21 شهریور 1390
874 1390/06/20  یکشنبه 20 شهریور 1390
875 1390/06/19  پنجشنبه 17 شهریور 1390
876 1390/06/19  شنبه 19 شهریور 1390
877 1390/06/15  سه شنبه 15 شهریور 1390
878 1390/06/14  یکشنبه 13 شهریور 1390
879 1390/06/14  دوشنبه 14 شهریور 1390
880 1390/06/12  سه شنبه 08 شهریور 1390
881 1390/06/12  شنبه 12 شهریور 1390
882 1390/06/07  دوشنبه 07 شهریور 1390
883 1390/06/06  یکشنبه 06 شهریور 1390
884 1390/06/05  شنبه 05 شهریور 1390
885 1390/06/04  پنجشنبه 03 شهریور 1390
886 1390/06/02  چهارشنبه 02 شهریور 1390
887 1390/06/01  یکشنبه 30 مرداد 1390
888 1390/06/01  سه شنبه 01 شهریور 1390
889 1390/05/29  شنبه 29 مرداد 1390
890 1390/05/27  پنجشنبه 27 مرداد 1390
891 1390/05/26  چهارشنبه 26 مرداد 1390
892 1390/05/25  سه شنبه 25 مرداد 1390
893 1390/05/24  دوشنبه 24 مرداد 1390
894 1390/05/23  یکشنبه 23 مرداد 1390
895 1390/05/23  یکشنبه 23 مرداد 1390
896 1390/05/22  شنبه 22 مرداد 1390
897 1390/05/20  پنجشنبه 20 مرداد 1390
898 1390/05/19  چهارشنبه 19 مرداد 1390
899 1390/05/18  سه شنبه 18 مرداد 1390
900 1390/05/17  دوشنبه 17 مرداد 1390
901 1390/05/16  یکشنبه 16 مرداد 1390
902 1390/05/15  شنبه 15 مرداد 1390
903 1390/05/13  پنجشنبه 13 مرداد 1390
904 1390/05/12  چهارشنبه 12 مرداد 1390
905 1390/05/11  سه شنبه 11 مرداد 1390
906 1390/05/10  یکشنبه 02 مرداد 1390
907 1390/05/10  دوشنبه 10 مرداد 1390
908 1390/05/09  یکشنبه 09 مرداد 1390
909 1390/05/08  شنبه 08 مرداد 1390
910 1390/05/06  پنجشنبه 06 مرداد 1390
911 1390/05/04  دوشنبه 04مرداد 1390
912 1390/04/28  سه شنبه 28 تیر 1390
913 1390/04/27  دوشنبه 27 تیر 1390
914 1390/04/25  شنبه 25 تیر 1390
915 1390/04/25  شنبه 25 تیر 1390
916 1390/04/23  پنجشنبه 23 تیر 1390
917 1390/04/22  چهارشنبه 22 تیر 1390
918 1390/04/21  سه شنبه 21 تیر 1390
919 1390/04/20  دوشنبه 20 تیر 1390
920 1390/04/19  یکشنبه 19 تیر 1390
921 1390/04/18  شنبه 18 تیر 1390
922 1390/04/16  پنجشنبه 16 تیر 1390
923 1390/04/15  چهارشنبه 15 تیر 1390
924 1390/04/14  سه شنبه 14 تیر 1390
925 1390/04/13  دوشنبه 13 تیر 1390
926 1390/04/12  یکشنبه 12 تیر 1390
927 1390/04/11  شنبه 11 تیر 1390
928 1390/04/08  چهارشنبه 08 تیر 1390
929 1390/04/07  سه شنبه 07 تیر 1390
930 1390/04/06  دوشنبه 06 تیر 1390
931 1390/04/05  یکشنبه 05 تیر 1390
932 1390/04/04  `پنجشنبه 02 تیر 1390
933 1390/04/04  شنبه 04 تیر 1390
934 1390/04/01  چهارشنبه 01 تیر 1390
935 1390/03/31  سه شنبه 31 خرداد 1390
936 1390/03/30  دوشنبه 30 خرداد 1390
937 1390/03/29  یکشنبه 29 خرداد 1390
938 1390/03/28  پنچشنبه 25 خرداد 1390
939 1390/03/28  شنبه 28 خرداد 1390
940 1390/03/24  سه شنبه 24 خرداد 1390
941 1390/03/23  دوشنبه 23 خرداد 1390
942 1390/03/23  یکشنبه 22 خرداد 1390
943 1390/03/21  پنجشنبه 19 خرداد 1390
944 1390/03/21  شنبه 21 خرداد 1390
945 1390/03/18  چهارشنبه 18 خرداد 1390
946 1390/03/17  سه شنبه 17 خرداد 1390
947 1390/03/16  دوشنبه 16 خرداد 1390
948 1390/03/12  پنجشنبه 12 خرداد 1390
949 1390/03/11  چهارشنبه 11 خرداد 1390
950 1390/03/10  سه شنبه 10 خرداد 1390
951 1390/03/09  دوشنبه 09 خرداد 1390
952 1390/03/08  یکشنبه 08 خرداد 1390
953 1390/03/07  شنبه 07 خرداد 1390
954 1390/03/05  پنج شنبه 05 خرداد 1390
955 1390/03/04  چهارشنبه 04 خرداد 1390
956 1390/03/03  سه شنبه 03 خرداد 1390
957 1390/03/02  دوشنبه 02 خرداد 1390
958 1390/03/01  یکشنبه 01 خرداد 1390
959 1390/02/31  شنبه 31 اردیبهشت 1390
960 1390/02/29  پنجشنبه 29 اردیبهشت 1390
961 1390/02/28  چهارشنبه 28 اردیبهشت 1390
962 1390/02/27  سه شنبه 27 اردیبهشت 1390
963 1390/02/26  دوشنبه 26 اردیبهشت 1390
964 1390/02/25  یکشنبه 25 اردیبهشت 1390
965 1390/02/24  شنبه 24 اردیبهشت 1390
966 1390/02/22  پنج شنبه 22 اردیبهشت 1390
967 1390/02/21  چهارشنبه 21 اردیبهشت 1390
968 1390/02/20  سه شنبه 20 اردیبهشت 1390
969 1390/02/18  یکشنبه 18 اردیبهشت 1390
970 1390/02/15  پنجشنبه 15 اردیبهشت 1390
971 1390/02/14  چهارشنبه 14 اردیبهشت 1390
972 1390/02/13  سه شنبه 13 اردیبهشت 1390
973 1390/02/12  دوشنبه 12 اردیبهشت 1390
974 1390/02/11  یکشنبه 11 اردیبهشت 1390
975 1390/02/10  شنبه 10 اردیبهشت 1390
976 1390/02/08  پنجشنبه 08 اردیبهشت 1390
977 1390/02/07  چهارشنبه 07 اردیبهشت 1390
978 1390/02/06  سه شنبه 06 اردیبهشت 1390
979 1390/02/05  دوشنبه 05 اردیبهشت 1390
980 1390/02/04  یکشنبه 04 اردیبهشت 1390
981 1390/02/03  شنبه 03 اردیبهشت 1390
982 1390/01/31  چهارشنبه 31 فروردین 1390
983 1390/01/30  سه شنبه 30 فروردین 1390
984 1390/01/29  دوشنبه 29 فروردین 1390
985 1390/01/28  یکشنبه 28 فروردین 1390
986 1390/01/27  شنبه 27 فروردین 1390
987 1390/01/25  پنجشنبه 25 فروردین 1390
988 1390/01/24  چهارشنبه 24 فروردین 1390
989 1390/01/23  سه شنبه 23 فروردین 1390
990 1390/01/22  دو شنبه 22 فروردین 1390
991 1389/12/26  پنجشنبه 26 اسفند 1389
992 1389/12/25  چهارشنبه 25 اسفند 1389
993 1389/12/24  سه شنبه 24 اسفند 1389
994 1389/12/23  دوشنبه 23 اسفند 1389
995 1389/12/22  یکشنبه 22 اسفند 1389
996 1389/12/21  شنبه 21 اسفند 1389
997 1389/12/19  پنج شنبه19 اسفند 1389
998 1389/12/16  دو شنبه 16 اسفند 1389
999 1389/12/15  یکشنبه 15 اسفند 1389
1000 1389/12/14  شنبه 14 اسفند 1389
1001 1389/12/12  پنجشنبه 12 اسفند 1389
1002 1389/12/11  چهارشنبه 11 اسفند 1389
1003 1389/12/10  سه شنبه 10 اسفند 1389
1004 1389/12/09  دوشنبه 09 اسفند 1389
1005 1389/12/08  یکشنبه 08 اسفند 1389
1006 1389/12/07  شنبه 07 اسفند 1389
1007 1389/12/05  پنجشنبه 05 اسفند 1389
1008 1389/12/04  چهارشنبه 04 اسفند 1389
1009 1389/12/03  سه شنبه 03 اسفند 1389
1010 1389/12/01  یکشنبه 01 اسفند 1389
1011 1389/11/30  شنبه 30 بهمن 1389
1012 1389/11/28  پنجشنبه 28 بهمن 1389
1013 1389/11/27  چهارشنبه 27 بهمن 1389
1014 1389/11/26  سه شنبه 26 بهمن 1389
1015 1389/11/25  دوشنبه 25 بهمن 1389
1016 1389/11/24  یکشنبه 24 بهمن 1389
1017 1389/11/23  شنبه 23 بهمن 1389
1018 1389/11/21  پنج شنبه 21 بهمن 1389
1019 1389/11/20  چهارشنبه 20بهمن 1389
1020 1389/11/19  سه شنبه 19 بهمن 1389
1021 1389/11/17  یکشنبه 17 بهمن 1389
1022 1389/11/16  شنبه 16 بهمن 1389
1023 1389/11/12  سه شنبه 12 بهمن 1389
1024 1389/11/11  دوشنبه 11 بهمن 1389
1025 1389/11/10  یکشنبه 10بهمن 1389
1026 1389/11/09  شنبه 09 بهمن 1389
1027 1389/11/07  پنجشنبه 07 بهمن 1389
1028 1389/11/06  چهارشنبه 06 بهمن 1389
1029 1389/11/04  دوشنبه 04 بهمن 1389
1030 1389/11/03  یکشنبه 03 بهمن 1389
1031 1389/11/02  شنبه 02 بهمن 1389
1032 1389/10/30  پنجشنبه 30 دی 1389
1033 1389/10/29  چهارشنبه 29 دی 1389
1034 1389/10/28  سه شنبه 28 دی 1389
1035 1389/10/27  دوشنبه 27 دی 1389
1036 1389/10/26  یکشنبه 26 دی 1389
1037 1389/10/25  شنبه 25 دی 1389
1038 1389/10/23  پنجشنبه 23 دی 1389
1039 1389/10/22  چهارشنبه 22 دی 1389
1040 1389/10/21  سه شنبه 21 دی 1389
1041 1389/10/20  دوشنبه 20 دی 1389
1042 1389/10/19  یکشنبه 19 دی 1389
1043 1389/10/18  شنبه 18 دی 1389
1044 1389/10/16  پنجشنبه 16 دی 1389
1045 1389/10/15  چهارشنبه 15 دی 1389
1046 1389/10/14  سه شنبه 14 دی 1389
1047 1389/10/13  دوشنبه 13 دی 1389
1048 1389/10/12  یکشنبه 12 دی 1389
1049 1389/10/11  شنبه 11 دی 1389
1050 1389/10/09  پنجشنبه 09 دی 1389
1051 1389/10/08  چهارشنبه 08 دی 1389
1052 1389/10/07  سه شنبه 07 دی 1389
1053 1389/10/06  دوشنبه 06 دی 1389
1054 1389/10/05  یکشنبه 05 دی 1389
1055 1389/10/04  شنبه 04 دی 1389
1056 1389/10/02  پنجشنبه 02 دی 1389
1057 1389/10/01  چهارشنبه 01 دی 1389
1058 1389/09/30  سه شنبه 30 آذر 1389
1059 1389/09/29  دوشنبه 29 آذر 1389
1060 1389/09/28  یکشنبه 28 آذر 1389
1061 1389/09/27  شنبه 27 آذر 1389
1062 1389/09/23  سه شنبه 23 آذر 1389
1063 1389/09/22  دوشنبه 22 آذر 1389
1064 1389/09/21  یکشنبه 21 آذر 1389
1065 1389/09/20  شنبه 20آذر 1389
1066 1389/09/18  پنجشنبه 18 آذر 1389
1067 1389/09/17  چهارشنبه 17 آذر 1389
1068 1389/09/16  سه شنبه 16 آذر 1389
1069 1389/09/15  دوشنبه 15 آذر 1389
1070 1389/09/14  یکشنبه 14 آذر 1389
1071 1389/09/13  شنبه 13 آذر 1389
1072 1389/09/11  پنجشنبه 11 آذر 1389
1073 1389/09/10  چهارشنبه 10 آذر 1389
1074 1389/09/09  سه شنبه 09 آذر 1389
1075 1389/09/08  دوشنبه 08 آذر 1389
1076 1389/09/07  یکشنبه 07 آذر 1389
1077 1389/09/06  شنبه 06 آذر 1389
1078 1389/09/03  چهارشنبه 03 آذر 1389
1079 1389/09/02  سه شنبه02 آذر 1389
1080 1389/08/30  یکشنبه 30 آبان 1389
1081 1389/08/29  شنبه 29آبان 1389
1082 1389/08/27  پنج شنبه 27 آبان 1389
1083 1389/08/25  سه شنبه 25 آبان 1389
1084 1389/08/26  چهارشنبه 26 آبان 1389
1085 1389/08/24  دو شنبه 24 آبان 1389
1086 1389/08/23  یکشنبه 23 آبان 1389
1087 1389/08/22  شنبه 22 آبان 1389
1088 1389/08/20  پنج شنبه20 آبان 1389
1089 1389/08/19  چهارشنبه 19 آبان 1389
1090 1389/08/18  سه شنبه 18 آبان 1389
1091 1389/08/17  دوشنبه 17 آبان 1389
1092 1389/08/16  یکشنبه 16 آبان 1389
1093 1389/08/15  شنبه 15 آبان 1389
1094 1389/08/13  پنجشنبه 13 آبان 1389
1095 1389/08/12  چهارشنبه 12 آبان 1389
1096 1389/08/11  سه شنبه 11 آبان 1389
1097 1389/08/10  دوشنبه 10 آبان 1389
1098 1389/08/09  یکشنبه 9 آبان 1389
1099 1389/08/08  شنبه 08 آبان 1389
1100 1389/08/06  پنجشنبه 06 آبان 1389
1101 1389/08/05  چهارشنبه 05 آبان 1389
1102 1389/08/04  سه شنبه 04 آبان 1389
1103 1389/08/03  دوشنبه 03 آبان 1389
1104 1389/07/01  شنبه 1 آبان 1389
1105 1389/07/29  پنج شنبه 29 مهر 1389
1106 1389/07/28  چهارشنبه 28 مهر 1389
1107 1389/07/27  سه شنبه 27 مهر 1389
1108 1389/07/26  دوشنبه 26 مهر 1389
1109 1389/07/25  یکشنبه 25 مهر 1389

خواندنی امروز

جملات کوتاه وخواندنی
آدما تا وقتی کوچیکن دوست دارن برای مادرشون هدیه بخرن اما پول ندارن . . .
وقتی بزرگتر میشن ، پول دارن اما وقت ندارن . . .
وقتی هم که پیر میشن ، پول دارن وقت هم دارن اما . . . مادر ندارن . . .
به سلامتی همه مادرای دنیا . . .

ادامه ....

گفته می شود ...

گفته می شود فرمانده ناجا با رد نزدیک شدن داعش به مرزهای کشور گفته داعش نزدیک نشده، همانجا که بوده هست و تحرکات آنها نسبت به دو سه ماه گذشته فرقی نکرده است.

 

گفته می شود محمد دهقان نماینده مجلس با بیان اینکه غیرعلنی بودن دادگاه های فسادهای اقتصادی سوء ظن مردم را نسبت به نفوذ صاحبان قدرت و ثروت بر دستگاه قضایی افزایش می دهد و با فلسفه اصل 165قانون اساسی ناسازگار است، خواستار برگزاری علنی دادگاه‌های فساد اقتصادی شد.

 

گفته می شود یک روزنامه عربستانی خبر داده که ترکیه یک شهر مرزی خود با سوریه را به مرکز خرید عناصر گروهک تکفیری داعش تبدیل کرده است.

 

 

 

 

 گفته می شود خبرها حاکی است که در پی تأیید استفاده از روغن پالم در شیر و لبنیات پرچرب، مصرف‌کنندگان از خرید محصولات لبنی پر چرب روی گردانده‌اند و ضمن رعایت جانب احتیاط، به مصرف لبنیات کم‌چرب روی آورده‌اند.

 

 گفته می شود محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره نارضایی سازمان محیط زیست نسبت به وضعیت تشعشعات، گفته در این خصوص اقدامهای انجام شده مورد بررسی قرار گرفته و گزارش آن پس از جمع بندی به رئیس جمهور تقدیم شد.

 

 

 گفته می شود دولت ونزوئلا با ایجاد اردوگاهی به منظور حمایت و مراقبت از کودکان زخمی و یتیم غزه، آمادگی خود را برای استقبال از این کودکان اعلام کرده است.

 

 گفته می شود هواپیمای ایران 140 درحالی سقوط کرد که سازمان هواپیمایی کشوری چند هفته قبل به دلایل نامعلوم تفاهم‌نامه‌ تعمیر این هواپیماها را که قرار بود با کشور اوکراین منعقد شود، در لحظات آخر امضا نکرد.

 

گفته می شود مسئولین امنیتی رژیم صهیونیستی می‌گویند عناصر وابسته به جنبش حماس، نوعی آموزش‌های هوایی را در مالزی دیده‌اند که به آنها این امکان را می‌دهد علیه اسرائیل حملات هوایی انجام دهند یا برای نفوذ در خاک این رژیم چترباز بفرستند.

 

 گفته می شود رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی در امور بین‌الملل معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری خبر صفحه منتسب به «محمد باقر نوبخت» در شبکه اجتماعی فیس‌بوک را تکذیب کرده است.

 

 گفته می شود رئیس دادگاه کیفری استان تهران از تعیین وقت نظارت برای پرونده محمود احمدی‌نژاد خبر داده است .  به گزارش ایلنا، محسن افتخاری در حاشیه مراسم ختم پدر قاضی ناصر سراج درباره پرونده یکی از مدیران ارشد دولت قبل اظهار داشت: هنوز حکمی صادر نشده و تلاش ما این است که مشورت‌ها تا پایان مرداد تمام شود و اوایل شهریور حکم مربوطه صادر شود.

 

 

گفته می شود در حالی که بر اساس مصوبه سال 1391 دولت دهم، مقرر شده بود کلیه اختیارات، مسئولیت ها و وظایف وزیران و رؤسای دستگاه های ملی و معاونت های رییس جمهور در زمینه موافقت، تأیید، صدور مجوز، گواهی، پروانه و عناوین مشابه به استاندار یا فرمانداران ویژه واگذار شود، این مصوبه تاکنون با اعتراض های مختلف نهادهای نظارتی مواجه و اخیرا نیز از دولت یازدهم خواسته شده است این مصوبه را به علت تداخل کاری و تبعات اقتصادی – سیاسی آن لغو کند.

 

 

 

 گفته می شود براساس ابلاغیه روزهای اخیر دولت به دستگاه های مرتبط در امر واردات کالا، مقرر شده در اسرع وقت آمار مربوط به سیگارهای وارداتی طبق یک لیست واحد و با درج شاخصه هایی چون تعداد نخ سیگار وارداتی، ارزش کالا، مبلغ وصول شده بابت عوارض و تعرفه و کسورات موجود در این زمینه، تهیه و جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات ارسال شود.

 

گفته می شود اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی بیشترین زمینه فساد موجود در کشور را از نوع اقتصادی برشمرده و گفته نیروی انتظامی نیازمند تقویت ساختارهای خود برای مبارزه با فساد می باشد.

 

 

 

 

 

گفته می شود پلیس هند در ادامه بررسی پرونده توزیع پیراهن هایی با آرم داعش، یک نفر را در جنوب این کشور دستگیر کرده است. تحقیقات بیشتر درباره پیراهن های دارای آرم داعش که جوانان جنوب هند با آنها عکس انداخته و سپس در فیس بوک منتشرکردند، مشخص کرد متهم اصلی یک حامی فعال این گروه تروریستی است که سعی می کرده مغز جوانان مسلمان هندی را برای جنگ شست وشو دهد.

 

 

 

 

 

 

گفته می شود یک منبع آگاه در استان دیالی اعلام کرد که اعضای داعش 25 خانه را در منطقه السعدیه در این استان تخلیه کرده‌اند تا آنها را به نزدیکان و وابستگان خود که در خارج از این منطقه به سر می‌برند، اهدا کنند!

 

 

 

 

 

 

گفته می شود شرکت ماناس ایرویز قرقیزستان در تلاش است تا یک هواپیمای ایرباس 340-300 را که پیشتر تحت اختیار یک شرکت پاکستانی بوده، خریداری و به ایران اجاره دهد. این هواپیما پیشتر تحت اختیار شرکت پاکستانی ایربلو قرار داشته است. ماناس ایرویز در نظر دارد این هواپیمای را به شرکت ماهان ایر ایران اجاره دهد.

 

 

 

 

 

 

گفته می شود روزنامه «پاییس» چاپ اسپانیا با انتشار گزارشی مدعی شد که یک شهروند اسپانیایی که اخیراً به سوریه رفته و به گروهک تروریستی - تکفیری داعش پیوسته، یک کمربند انتحاری به عنوان هدیه به همسرش داده است.

 

 

 

 

 

 

گفته می شود اسماعیل کوثری نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به ضرورت آشنایی مسؤولان کشور با فرهنگ جهادی و مناطق محروم گفته به دنبال این هستیم که حق مأموریت مسؤولان به منظور سازندگی کشور نصف شود.

 

 

 

 

 

 

گفته می شود جوانان معترض مغربی پیراهن لیونل مسی، بازیکن تیم فوتبال بارسلونا اسپانیا را در اعتراض به کمک مالی وی به رژیم صهیونیستی آتش زدند. این در حالی است که مسی خبر کمک به صهیونیستها را تکذیب کرده است.

 

 

 

 

 

 

گفته می شود آیت‌الله «سیداحمد خاتمی»، عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفته فتنه‌گران اگر به گناه خود اعتراف کنند، رأفت نظام شامل حال‌شان خواهد شد. وی گفته بهتر است افرادی که برای رفع حصر تلاش می‌کنند، آنها را به اعتراف و قبول گناه ترغیب کنند.

 

 

 

 

 

گفته می شود قاتل ستار بهشتی به سه سال حبس، دو سال اقامت اجباری در برازجان  و 74 ضربه شلاق محکوم شد. گیتی پورفاضل- وکیل مدافع اولیای دم ستار بهشتی- در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن  اعلام این خبر و انتقاد  از حکم صادر شده، گفت:  با توجه به اینکه اولیای دم ستار بهشتی معتقد بودند قتل فرزندشان از سوی مأمور پلیس فتا از نوع عمدی بوده است، از پیگیری پرونده با اتهام قتل شبه‌عمد و به تبع آن از دریافت دیه انصراف دادند.

 

 

 

گفته می شود دولت آمریکا با صدور دستور حمله به گروهک داعش به بی‌ربط بودن ادعای یک ماه پیش خود اذعان کرد.

دولت آمریکا ماه گذشته به هنگام تشدید تحرکات تروریستی گروهک داعش در منطقه موصل به جانبداری و مظلوم‌نمایی به نفع این تروریست‌های وحشی پرداخته و مدعی شده بود آنها نماینده گروه‌های اهل سنت هستند که از رفتار سرکوبگرانه و فرقه‌گرایانه(!) دولت عراق ناراضی هستند و دولت عراق باید سیاست‌های خود را تغییر دهد. این موضع دولت آمریکا در حقیقت واکنشی از سر انفعال به انتخابات عراق و پیروزی مجدد اسلامگرایان همسو با ایران بود و کاخ سفید بدین ترتیب می‌کوشید با دور زدن نظر رسمی مردم عراق، منتخبان ملت عراق را تحت فشار قرار دهد.

 

 

 

 

گفته می شود «افزایش رشد نقدینگی به رقم نگران‌کننده بیش از 30/5 درصد کاملا برخلاف سیاست خروج غیرتورمی از رکود است و در صورت حفظ این میزان رشد، هدف کاهش و کنترل تورم دولت در ماه‌های آینده مخدوش خواهد شد

 

 

 

 

 

گفته می شود یک عضو مجمع روحانیون گفته کناره‌گیری افرادی مانند خاتمی و ناطق نوری از صحنه سیاسی کشور خودخواسته نیست و آنها فضا را برای آمدن به عرصه سیاست جهت فعالیت جدی مناسب نمی‌بینند.

رضوی یزدی علام کرده  به کار بردن تعبیراتی چون بازنشستگی سیاسی برای افرادی چون آقای خاتمی و ناطق نوری تعبیر غلطی است؛ چرا که این چهره‌ها هیچ وقت نمی‌توانند از سیاست کشور جدا شوند و تمام وجود آنها با این موضوع عجین شده است و اگر اکنون مسئولیت نمی‌پذیرند علتش این است که امکانش از آنها سلب شده است.

 

گفته می شود دادگاهی در بحرین 13 شهروند این کشور را به دلیل اتهاماتی از جمله ارتباط با ایران به زندان و لغو تابعیت محکوم کرد.دادگاه، اتهامات ادعایی علیه این افراد را به همراه داشتن سلاح، ایجاد سازمان سیاسی و انتقال غیرقانونی اطلاعات با ایران اعلام کرده است.

 

گفته می شود حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قرائتی، رئیس ستاد اقامه نماز کشور در هشتمین همایش دانشجویان و استادان ایرانی خارج از کشور گفته بنده خیلی با ازدواج دانشجویی موافق نبوده و به نظر من دختران باید در دوران دبیرستان و پیش از ورود به دانشگاه ازدواج کنند.

 

گفته می شود

ابوجعفر السبعاوی، موسوم به وزیر دارایی دولت اسلامی عراق و شام با 16 میلیارد دینار به مکان نامعلومی گریخته است. گروهک داعش یک میلیارد دینار برای فردی که جعفر السبعاوی را بازداشت و تحویل دهد، در نظر گرفته است.

 

گفته می شود محمدرضا صادق، مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهور در واکنش به پیشنهاد حضور رئیس جمهور در کسوت امامت نماز جمعه گفته مهمترین وظیفه رئیس‌جمهور مسؤولیت اجرایی است و من خیلی ضرورتی نمی‌بینم که بخواهم در این زمینه پاسخی داشته باشم.

 

گفته می شود معاون امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت امضای تفاهم نامه خرید نفت میان ایران و روسیه را تکذیب کرد. علی ماجدی درخصوص ادعای برخی از خبرگزاریها مبنی بر انعقاد قرارداد 20 میلیارد دلاری خرید نفت ایران از سوی روسیه اظهار داشت: چنین خبری صحت و واقعیت ندارد. رویترز در گزارشی اعلام کرده بود وزرای نفت ایران و روسیه روز (سه شنبه 14 مرداد) یادداشت تفاهم پنج ساله‌ای را امضا کردند که به همکاریهای دو کشور از جمله در بخش نفت مربوط است.

 

گفته می شود ربودن پزشکان برای مداوای مجروحین داعش، شگرد جدید این گروهک تروریستی در عراق است. داعشی‌ها علاوه بر این، شهروندان موصلی را مجبور به دادن خون برای تزریق به مجروحین این گروهک تروریستی می‌کنند.

 

گفته می شود یکی از خطیبان جمعه شهر "تلمسان" دومین شهر بزرگ الجزائر، علیه شیعیان علناً اعلام جنگ کرد. این خطیب وهابی گفته در زمانی که امت عربی و اسلامی در شرایط سختی به سر می‌برند برخی جزائری‌ها را می‌بینیم که فریب دعوت گرویدن به تشیع را خورده‌اند و شیعه شده‌اند.

 

گفته می شود شایعه کناره‌گیری «محمد‌رضا نعمت‌زاده » وزیر صنعت، معدن و تجارت و جایگزینی محمد فروزنده رئیس سابق بنیاد مستضعفان تکذیب شد. یک منبع آگاه به ایلنا گفته  نعمت‌زاده با قدرت سابق در سمت خود باقی است و تغییری در سطح وزیر در این وزارتخانه رخ نخواهد داد.

 

گفته می شود مهدی کوچک‌زاده در یادداشتی تحت عنوان «سخنی با آقای ناطق نوری» نسبت به اظهارات اخیر رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری واکنش نشان داد. او در یادداشتی با انتقاد از ناطق نوری و درخواست رسیدگی قضایی به اتهاماتی که رئیس دولت قبل به وی وارد کرد، تلویحاً اتهاماتی را متوجه او کرد. عصبانیت این نماینده مجلس از اظهارات اخیر ناطق نوری بود که طی آن از قوه قضائیه خواسته بود راست و دروغ نسبت‌های داده شده به وی را بررسی کند. رئیس دولت قبل او و پسرش را در جریان تبلیغات انتخاباتی سال 84 به فساد مالی متهم کرده بود.

 

گفته می شود همایش «هاشمی‌شناخت» لغو شد. یکی از دست اندکاران مراسم مدعی شد این همایش به توصیه مراجع ذیربط لغو شده است. این همایش از سوی نزدیکان دولت قبل طراحی شده و قرار بود همزمان با هشتادمین سالروز تولد آیت‌الله هاشمی رفسنجانی برگزار شود.

 

 گفته میشود یکی از اعضای کمیته تحقیق از پرونده بابک زنجانی گفته که وی اموال زیادی را به ترکیه منتقل کرده و فعالیت اقتصادی اش را در کشورهای دیگر از طریق مدیرانش انجام می‌دهد.

 

گفته می شود یک اقتصاددان اصلاح‌طلب می‌گوید «دولت در اقتصاد خیلی کند عمل کرده است و در بعضی جاها تعلل دولت باعث شده تا سیاست‌های اشتباه گذشته همچنان استمرار داشته باشد و به این ترتیب به اقتصاد کشور ضربه وارد کند

 

گفته می شود افسر ارشد و سابق سازمان«سیا» معتقد است اسرائیل در حال مستی رانندگی می‌کند و منافع آمریکا را به خطر انداخته است.فیلیپ جرالدی که 20 سال در اروپا و غرب آسیا فعالیت کرده ضمن یک سخنرانی در مرکز خبرگزاری ملی در واشنگتن گفت: اسرائیل در رسانه‌ها و حلقه‌های مطبوعاتی یک متحد آمریکا خوانده می‌شود، حال آنکه چنین نیست. سربازان اسرائیلی هیچ‌گاه در کنار نیروهای آمریکایی نجنگیده‌اند. برای متحد بودن  نیاز به پیمان مکتوبی است که چنین سند الزام‌آوری بین واشنگتن و تل‌آویو رد و بدل نشده است. اعضای متملق کنگره هم دوست دارند اسرائیل را بهترین و نزدیکترین دوست واشنگتن بخوانند؛ هر چند که اسرائیل با استفاده از نفوذ خود در حکومت و رسانه‌های ما سیاست‌هایی را ترویج می‌کند که برای ایالات متحده و حتی خودش نتیجه خوبی ندارند.

 

گفته می شود نماینده سابق انگلیس در آژانس گفته آمریکا در مذاکرات هسته‌ای با ایران زیاده‌خواهی می‌کند و اگر این روند ادامه پیدا کند در فرصت 4 ماهه توافقی به دست نخواهد آمد.پیتر جنکینز در مصاحبه با دیپلماسی ایرانی درباره غنی‌سازی صنعتی در ایران گفت: هیچ مبنایی در قوانین بین‌المللی وجود ندارد که خارجی‌ها بتوانند نوع مشخصی از غنی‌سازی برای اهداف صلح‌آمیز را بر ایران تحمیل کنند یا ظرفیت غنی‌سازی ‌ایران را به گونه‌ای محدود کند که نیازهای عملی این کشور در آینده دچار مختل کند.

 

گفته می شود کمک‌های نظامی و پولی دولت آمریکا به رژیم صهیونیستی برای انجام جنایات بیشتر علیه مردم غزه، دولتمردان این رژیم غاصب و کودک کش را چنان جسور کرده که احساس طلبکاری می‌کنند. سفیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن دیروز گفت: ما مراقب غیرنظامیان در غزه هستیم و از این بابت باید از ما تشکر شود. وی افزود: "ارتش اسرائیل شایسته دریافت جایزه نوبل است!"

 

گفته می شود وکیل مهدی هاشمی اعلام کرده از رسانه‌هایی که همزمان با دادگاه موکلش با هدف تأثیر بر روند دادرسی در رسانه‌ها جو‌سازی کرده‌اند، شکایت خواهد کرد. «وحید ابوالعمالی» به ایلنا گفت که از سایت‌های خبری جهان نیوز (وابسته به علیرضا زاکانی نماینده مجلس) و مشرق(هواداران دولت قبل) به اتهام افترا و نشر اکاذیب شکایت می‌کند. اشاره او به انتشار اخباری بود که همزمان با آغاز دادگاه تحت عنوان «ناگفته ها» در برخی رسانه‌ها منتشر شد و اتهامات ریز و درشتی را متوجه مهدی هاشمی کرد.


گفته می شود به تازگی از طریق برخی رسانه‌ها اعلام شده که اجاره‌بهای منزل کارلوس کی‌روش سالیانه حدود 800 میلیون تومان است در حالی که این رقم به هیچ‌وجه صحت ندارد.
کرایه منزل کی‌روش در سه سال و نیم اخیر که او در ایران بود متغیر بوده و در بیشترین حالت ماهیانه 6 میلیون تومان و در سال حدود 72 میلیون تومان بوده است اما این رسانه‌ها رقم 10 برابری را برای این مورد اعلام کرده‌اند.

 

گفته می شود منابع عراقی با انتشار تصاویری از حال و هوای این روزهای اعضای گروه تروریستی داعش در شهر موصل از زندگی آنها در ناز و نعمت فراوان خبر می دهند که موجب برانگیخته شدن خشم مردم این شهر شده است.

 

بر این اساس، داعشی ها را این روزها بیشتر می توانید در خودروهای گران قیمت و مدل روز مشاهده کنید.

 

همچنین آنها را می توان در رستوران های گران قیمت سطح شهر که فقط افراد ثروتمند توانایی حضور در آنها را دارند، پیدا کنید.

 

ولخرجی ها و عیاشی های فراوان تروریست های داعش و حضور آنها در منازل گران قیمت و ویلایی شهر در حالی رخ می دهد که آنها هدف خود را تشکیل خلافت اسلامی اعلام کرده اند و این مسأله باعث حیرت همه ساکنان موصل شده است.

 

 

گفته می شود کمک‌های نظامی و پولی دولت آمریکا به رژیم صهیونیستی برای انجام جنایات بیشتر علیه مردم غزه، دولتمردان این رژیم غاصب و کودک کش را چنان جسور کرده که احساس طلبکاری می‌کنند. سفیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن دیروز گفت: ما مراقب غیرنظامیان در غزه هستیم و از این بابت باید از ما تشکر شود. وی افزود: "ارتش اسرائیل شایسته دریافت جایزه نوبل است!"

 

 

 

 

گفته می شود وکیل مهدی هاشمی اعلام کرده از رسانه‌هایی که همزمان با دادگاه موکلش با هدف تأثیر بر روند دادرسی در رسانه‌ها جو‌سازی کرده‌اند، شکایت خواهد کرد. «وحید ابوالعمالی» به ایلنا گفت که از سایت‌های خبری جهان نیوز (وابسته به علیرضا زاکانی نماینده مجلس) و مشرق(هواداران دولت قبل) به اتهام افترا و نشر اکاذیب شکایت می‌کند. اشاره او به انتشار اخباری بود که همزمان با آغاز دادگاه تحت عنوان «ناگفته ها» در برخی رسانه‌ها منتشر شد و اتهامات ریز و درشتی را متوجه مهدی هاشمی کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

گفته می شود به تازگی از طریق برخی رسانه‌ها اعلام شده که اجاره‌بهای منزل کارلوس کی‌روش سالیانه حدود 800 میلیون تومان است در حالی که این رقم به هیچ‌وجه صحت ندارد.
کرایه منزل کی‌روش در سه سال و نیم اخیر که او در ایران بود متغیر بوده و در بیشترین حالت ماهیانه 6 میلیون تومان و در سال حدود 72 میلیون تومان بوده است اما این رسانه‌ها رقم 10 برابری را برای این مورد اعلام کرده‌اند.

 

 

گفته می شود منابع عراقی با انتشار تصاویری از حال و هوای این روزهای اعضای گروه تروریستی داعش در شهر موصل از زندگی آنها در ناز و نعمت فراوان خبر می دهند که موجب برانگیخته شدن خشم مردم این شهر شده است.

 

بر این اساس، داعشی ها را این روزها بیشتر می توانید در خودروهای گران قیمت و مدل روز مشاهده کنید.

 

همچنین آنها را می توان در رستوران های گران قیمت سطح شهر که فقط افراد ثروتمند توانایی حضور در آنها را دارند، پیدا کنید.

 

ولخرجی ها و عیاشی های فراوان تروریست های داعش و حضور آنها در منازل گران قیمت و ویلایی شهر در حالی رخ می دهد که آنها هدف خود را تشکیل خلافت اسلامی اعلام کرده اند و این مسأله باعث حیرت همه ساکنان موصل شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفته می شود یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه تحقق جرم در دانشگاه ایرانیان قطعی است، اظهار کرد: برگردان پول برداشت شده فقط می‌تواند موجب تخفیف برای آنها باشد.

وی گفته زمانی که یک عمل مجرمانه یا خلاف قانون صورت می‌گیرد به صرف انجام آن، نقض قانون صورت گرفته و اینکه بعد از آن آثارش به چه نحوی برطرف شود موجب برداشته شدن وصف مجرمانه از آن عمل نیست.

وی ادامه داد: لذا به دلیل اینکه پولی بدون اجازه قانون و خلاف آن برداشت شده این تحقق جرم قطعی است و برگرداندن مبلغ تخصیص یافته فقط می‌تواند از موجبات تخفیف باشد همانند فردی که مرتکب جرمی شود و بعد از شاکی رضایت می‌گیرد.

 

 

 

 

گفته می شود مستند « من روحانی هستم » از فروشگاه عرضه محصولات سروش جمع آوری شده است. این بدان معناست که مستند یاد شده برای مدتی در این فروشگاه عرضه می شده است.
عرضه مستند « من روحانی هستم » در فروشگاه محصولات فرهنگی سروش که وابسته به صدا و سیما است در حالی تائید شده که طی هفته های گذشته درباره رابطه موسسه سازنده این مستند، یعنی «سفیر فیلم» با صدا و سیما تشکیک جدی صورت گرفته است. مهمترین شائبه های ایجاد شده در این رابطه به بحث استفاده مسئولین «سفیر فیلم» از فیلم های آرشیوی صدا و سیما مربوط می شود.

ادامه ....
 
 
بیرجند
در ساعت 6:29 ق.ظ 15/12/93
وضعیت : fair (day)
دمای فعلی : 2 °C
امروز جمعه
حداقل دما : -1 °C
حداکثر دما: 14 °C
فردا شنبه
حداقل دما : -3 °C
حداکثر دما: 9 °C
وب سایت رسمی روزنامه بیرجند امروز


طراحی و پیاده سازی توسط : دفتر فناوری اطلاعات داده پرداز بیرجند
RaakCMS